AS Bøndernes Hus har tilrettelagt for mulighet til å publisere salgs- og kjøpsinteresse på selskapets hjemmeside. En grunnleggende forutsetning for kjøp av aksjer i selskapet, er at aksjekjøpere må tilfredsstille vedtektenes bestemmelser om at:

Aksjeeiere skal være bønder eller ha en tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner.

Etter publisering av salgs- eller kjøpsinteresse på selskapets hjemmeside blir videre dialog, inngåelse av avtale og håndtering av kjøpesum et forhold mellom selger og kjøper.

Med henvisning til selskapets vedtekter, skal aksjeeier være bønder eller ha tilknytning til landbruksnæringen som styret godkjenner. Alle aksjekjøp skal fremlegges for styregodkjenning før kjøper kan godkjennes som aksjonær i selskapet. Det er ingen automatikk i at de som har aksjer fra tidligere, får godkjent ytterligere erverv av aksjer.

I de tilfeller en aksjonær eier/erverver aksjer slik at samlet antall aksjer overstiger 5, kan styret innkalle aksjonæren til møte for å avklare hvor vidt hensikten med ervervet er i tråd med vedtektene i selskapet eller er om ervervet er spekulasjonspreget. Selskapets strategi er at dette skal eies av bønder og / eller personer med landbrukstilknytning og at aksjene skal være fordelt på flest mulig aksjonærer.

For at kravet til at landbrukstilknytning skal anses tilfredsstilt ved kjøp av aksjer, legger styret normalt til grunn at et av følgende alternativer må dokumenteres:

  • At erverver er hjemmelshaver til gårdsbruk som er konsesjonspliktig

    eller

  • At erverver får produksjonstilskudd i jordbruket, ref. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket, og kan dokumentere dette for siste inntektsår

For øvrig må landbrukstilknytning sannsynliggjøres og dokumenteres særskilt, da dette uansett er gjenstand for styrebehandling.

Styret gjør videre oppmerksom på at selskapet har satt noen forutsetninger for å begrense administrasjonskostnadene forbundet med formidling av salgs- og kjøpsinteresser samt styregodkjenning av aksjeoverdragelser:

  • Publisering av kjøp- og salgsinteresser vil kun bli formidlet via selskapets hjemmeside.

  • Styregodkjenning av aksjeoverdragelser vil bli håndtert i forbindelse med ordinære styremøter i selskapet. Styremøter avholdes normalt minimum pr. kvartal.

De som ikke ønsket å benytte selskapets tilbud til formidling av salg- og kjøpsinteresser, står selvfølgelig fritt til å håndtere dette på egen hånd. Krav til styrets godkjenning av aksjekjøper gjelder uansett.

Styret i AS Bøndernes Hus